Europe🇪🇺 (en🇬🇧, pl🇵🇱, de🇩🇪🇦🇹, ro🇷🇴)


We thought it might be helpful to summarise our position on Europe in a few of the EU languages most spoken in Harrow.
The Liberal Democrats remain a proudly pro-European party.

We respect the democratic result of the referendum in June and will not repeat the last referendum to try to overturn it.

But
voting for a departure is not the same as voting for a destination.

There is no plan for what Brexit means, and confusion over the options. Some people voted leave to stop all immigration; some voted Leave for Britain to be open to more immigration, particularly from the Commonwealth. Some people voted Leave to protect British laws; some because they want to get rid of EU laws that protect workers, or shoppers or the environment.
The government appear to be trying to force the country down the most chaotic and disruptive path, breaking all ties with the EU and closing the door to the single market where we sell the largest part of our exports.

We believe, whatever deal is negotiated,
the people must have a chance to say if they would prefer the new arrangement, outside the European Union, or would prefer to remain inside the European Union.

Our demands in negotiations include:


Those who have chosen to live in the UK must be allowed to stay; likewise UK citizens living in the EU.


 

■ The UK must remain a member of the Single Market and protect freedom of movement.


 

We must retain cooperation on protecting the environment, on fighting crime, on university education and research, and on traveller benefits such as the European Health Insurance Card.

For more details (in English) see
libdems.org.uk/europeLiberalni Demokraci z dumą określają siebie jako partię proeuropejską.Szanujemy wynik czerwcowego referendum i nie jest naszą intencją walka o jego powtórzenie w celu zmiany jego rezultatu.Jednak „
głosowanie za wyjściem nie jest tym samym co głosowanie za przeznaczeniem”.
Nie wiadomo co tak naprawdę oznacza Brexit, co naturalnie wywołuje sporą konsternację. Niektórzy głosowali za wyjściem żeby zatrzymać falę imigracji, inni – żeby ją zwiększyć, zwłaszcza jeśli chodzi o kraje należące do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, tzw. Commonwealth. Niektórzy chcieli chronić brytyjskie prawo, inni natomiast walczyli o pozbycie się unijnych praw chroniących pracowników, klientów sklepów czy środowisko. Wygląda na to, że rząd usiłuje sprowadzić kraj na możliwie najbardziej chaotyczną i destrukcyjną drogę poprzez zerwanie wszelkich więzi z Unią Europejską i zatrzaśnięcie drzwi do jednolitego rynku, który stanowił największą grupę odbiorców naszego eksportu.Głęboko wierzymy, że niezależnie od tego, jaki kierunek obiorą negocjacje, obywatele muszą mieć prawo do wyrażenia swojego stanowiska – czy wolą nowe porozumienie poza Unią Europejską, czy może woleliby jednak pozostać we Wspólnocie. 

Nasze żądania odnośnie negocjacji zawierają następujące punkty:
należy pozwolić na pozostanie w Wielkiej Brytanii osobom, które zdecydowały się tu żyć i mieszkać, podobnie jak to dotyczy obywateli Wielkiej Brytanii żyjących w krajach Unii Europejskiej


 

Wielka Brytania musi pozostać częścią jednolitego rynku oraz chronić prawo do swobodnego przepływu osób, towarów i usług


 

musimy utrzymać współpracę w zakresie ochrony środowiska, zwalczania przestępczości, edukacji akademickiej oraz badań, a także ułatwień dotyczących swobodnego przemieszczania się takich jak Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej -
libdems.org.uk/europe.


Die Liberal Democrats sind weiterhin eine stolze pro-europäische Partei.Wir erkennen das Ergebnis der Volksabstimmung im Juni an und werden die Abstimmung nicht wiederholen in der Hoffnung, das Ergebnis zu ändern.


Aber: Eine Abstimmung für die Abreise ist nicht dasselbe wie eine Abstimmung für das Ziel.Es gibt keinen Plan dazu, was Brexit bedeutet, und es herrscht Verwirrung über die verschiedenen Optionen. Manche Menschen haben für das Verlassen der EU gestimmt, um alle Einwanderung zu stoppen; andere stimmten dafür, um Großbritannen offener für Einwanderung zu machen, vor allem aus dem Commonwealth. Manche Menschen wollten britische Gesetze schützen; andere wollten EU-Gesetze zum Schutz von Arbeitnehmern, Käufern oder der Umwelt abschaffen. Die Regierung scheint es sich zum Ziel gemacht zu haben, unser Land auf den chaotischsten und störendsten Pfad zu schicken, der überhaupt möglich ist, und dabei völlig mit der EU zu brechen und den Europäischen Binnenmarkt zu verlassen, über den der Großteil unserer Exporte abgewickelt wird.Wir glauben daran, dass, ganz gleich, welcher Deal ausgehandelt wird, das Volk die Gelegenheit bekommen muss zu sagen, ob es das neue Arrangement außerhalb der Europäischen Union oder das Verbleiben in der Europäischen Union bevorzugt.Unsere Forderungen für die Verhandlungen beeinhalten:


Die Menschen, die sich in Großbritannien niedergelassen haben, müssen das Recht haben, hier zu bleiben. Dasselbe gilt für britische Staatsangehörige, die in der EU leben.


Großbritannien muss Mitglied des Europäischen Binnenmarkts bleiben und die Personenfreizügigkeit schützen.


Wir müssen weiterhin kooperieren, was den Umweltschutz, die Verbrechensbekämpfung, die Hochschulbildung und Forschung und die Vorteile für Reisende wie den Auslandskrankenschein angeht.


Für mehr Informationen (auf Englisch): hier klicken.Partidul Liberal Democrat rămâne un partid mândru să fie pro-European.Respectăm rezultatul democratic al referendumului din Iunie și nu vom repeta ultimul referendum pentru a încerca să deturnăm rezultatul.


Dar votul pentru o plecare nu este la fel ca și votul pentru o destinație.
Nu există niciun plan pentru ce înseamnă BREXIT și opțiunile sunt neclare, confuze. Unii oameni au votat Leave (Pleacă). pentru a opri imigrația; unii au votat Leave pentru ca Anglia să fie mai deschisă către imigrație, în special din Commonwealth (comunitatea fostelor colonii britanice)? Unii oameni au votat Leave pentru a proteja legile Britanice; alții au votat Leave pentru a scăpa de legile UE care protejează muncitorii, cumpărătorii sau mediul înconjurător. Guvernul pare că încearcă să forțeze țara să meargă pe calea cea mai haotică și distrugătoare, rupând toate legăturile cu UE Uniunea Europeană și închizând ușa pieței unice unde vindem cea mai mare parte a exporturilor britanice.Credem că, orice înțelegere este negociată,
oamenii trebuie să aibă șansa să spună dacă ar prefera noul aranjament, în afara UE, sau ar prefera să rămână în UE.Cererile noastre în cadrul negocierilor BREXIT includ:Cei care au decis să trăiască in UK trebuie să li se permită să rămână; similar, cetățenii britanici care au ales să trăiască în EU


Regatul Unit al Marii Britanii trebuie să rămână membru al Pieței Unice EU și trebuie să protejeze libertatea de mișcare


Trebuie să continuăm cooperarea legată de protejarea mediului înconjurător, de lupta împotriva crimei, de studii și educație superioară, și de beneficiile de călătorie, cum ar fi Cardul European de Sănătate.Pentru mai multe detalii (în Engleză) vizitează libdems.org.uk/europe


Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.